Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy pro poskytování služeb klientům, které poskytovatelka Bc. Veronika Peterková, IČ: 87366479, se sídlem Rokycanova 2582, 53002 Pardubice.

Jsem zapsaná v živnostenském rejstříku Živnostenského úřadu Pardubice. Kontaktní e-mail: fyziosportys@gmail.com, kontaktní telefon: +420 773 670 370, webové stránky: https://www.fyziosportys.cz

(dále jen "poskytovatelka")

nabízí a zprostředkovává prostřednictvím internetových stránek www.fyziosportys.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy. Znění obchodních podmínek může poskytovatelka měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek

2. Předmět smlouvy, objednání služby

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatelky zajistit klientovi účast na skupinové či individuální lekci, kurzu nebo výletu (dále jen "akci"), na kterou se přihlásil, a závazek klienta uhradit za účast finanční odměnu poskytovatelce.

Pro přihlášení na akci vyplní klient objednávkový formulář na webových stránkách www.fyziosportys.cz. Objednávkový formulář je umístěn vždy pod konkrétní akcí. Službu lze objednat také prostřednictvím e-mailové adresy fyziosportys@gmail.com nebo telefonicky na čísle +420 773 670 370. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelkou považovány za správné.

Smlouva o poskytnutí služeb je uzavřena potvrzením přihlášky ze strany poskytovatelky. Poskytovatelka obdržení přihlášky klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.

Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3. Cena služeb a platební podmínky

Cena služeb je uvedena na internetových stránkách www.fyziosportys.cz. Cenu za poskytování služeb a účast na akci klient uhradí:

a) u skupinových či individuálních akcí malého rozsahu (tj. v délce 60 - 120 minut) - v hotovosti na místě;

b) u akcí většího rozsahu (od 3 hodin výše, u celodenních či víkendových akcí nebo dlouhodobých kurzů) - po obdržení daňového dokladu (faktury), která je klientovi vystavena po objednání služby/přihlášení na akci přes webové stránky, e-mailovou adresu nebo telefonicky a zaslána na e-mailovou adresu klienta. Klient uhradí kurzovné nejpozději 3 dny před konáním kurzu, pokud nejsou v daňovém dokladu (faktuře) uvedeny podmínky jiné. Smlouva mezi poskytovatelkou a klientem je platná okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

Klient má právo od kupní smlouvy odstoupit.

Pro odstoupení od kupní smlouvy je nutné poskytovatelce zaslat e-mail s textem:

"Já,............, odstupuji od smlouvy ze dne DDMMRR, která byla uzavřena mezi Vámi, coby poskytovatelkou služeb, a mojí osobou jako klientem." Odstoupení od kupní smlouvy klient zašle na e-mailovou adresu poskytovatelky fyziosportys@gamil.com.

V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí poskytovatelka peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatelka od kupujícího přijala.

Poskytovatelka vrátí kurzovné

a) v plné výši, pokud dojde k odstoupení od kupní smlouvy nejpozději 24 hodin před akcí

5. Poskytovatelka kurzovné, ani jeho část nevrací

a) dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy později než 24 hodin před akcí.

b) pokud se klient akce účastnil

6. Řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz.

7. Náhrada lekcí

Náhrada lekcí při vaší případné absenci:

a) v jiném termínu akce dle domluvy s terapeutem nebo instruktorem;
b) pošlete za sebe náhradníka

8. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů je upravena v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů

Klient bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Klient potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9. Závěrečné a důležité informace

Uživatelé stránek berou na vědomí, že informace a názory uvedené na těchto stránkách jsou výsledkem dosavadních praktických zkušeností a teoretických znalostí poskytovatelky. Užíváním těchto stránek nepřenáší uživatelé stránek svou osobní odpovědnost za své úspěchy či neúspěchy a za svůj zdravotní stav na poskytovatelku.

Přihlášením se na akce nordic walking klient potvrzuje, že je zdravý a není si vědom zdravotních problémů, které by mu bránily pohybovou aktivitu vykonávat. V případě nejistoty je klient povinen svou účast v kurzu konzultovat se svým ošetřujícím lékařem před vyplněním přihlášky. Pokud klient v průběhu kurzu onemocní nebo se u něj vyskytne zdravotní problém, je povinen o této skutečnosti informovat poskytovatelku.

Pokud klient nezná svůj zdravotní stav, svou účast v kurzu je povinen konzultovat s ošetřujícím lékařem. Během kurzu jsou poskytovány informace vedoucí k úpravě pohybových zvyklostí, které doporučují respektované veřejné společnosti a organizace.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.8.2018.